สรุปกระบวนการบริหารตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

1

จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

2

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

3

จัดเก็บภาษีป้าย (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

4

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

3 วัน/ ราย

2 วัน/ ราย

5

ช่วยเหลือสาธารณภัย

-

ในทันที

6

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

-

ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

7

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

30 วัน/ ราย

15 วัน/ ราย

8

ชำระค่าธรรมเนียมและอากรต่างๆ

12 นาที / ราย

5 นาที / ราย

9

การบริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

5 วัน/ ราย

2 วัน/ ราย

10

การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการ

(ที่สามารถเปิดเผยได้)

-

1 วัน/ ราย

11

ขออนุญาตก่อสร้าง

-

5 นาที / ราย

12

ขุดเจาะบาดาล

-

5 นาที / ราย

13

ทะเบียนพาณิชย์

-

ดำเนินการทันที

 

กระบวนการบริการที่เพิ่มขึ้น

 

 

๑๔

การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

-

ในทันที

๑๕

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ นาที / ราย

๕ นาที / ราย

๑๖

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑๐ นาที / ราย

๕ นาที / ราย

๑๗

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๕ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๑๘

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑๐ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๕ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๑๙

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๑๐ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๕ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๑๙

การขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด

-

๓ นาที / ราย

๒๐

การขออนุญาตใช้น้ำประปา

๑ วัน / ราย

๑ วัน / ราย

 

หมายเหตุ   เวลานับเริ่มตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

 

กระบวนการบริหารตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

1

จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

2

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

3

จัดเก็บภาษีป้าย (กรณีรายเดิม)

10 นาที / ราย

5 นาที / ราย

4

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

30 วัน/ ราย

15 วัน/ ราย

5

ชำระค่าธรรมเนียมและอากรต่างๆ

12 นาที / ราย

5 นาที / ราย 

หมายเหตุ   เวลานับเริ่มตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นางประพิศ  ยมรัตน์                                           ผู้อำนวยการกองคลัง

                                   2. นางสาวนัทธิดา  ดาวเรืองรัมย์                                เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

กระบวนการบริหารตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

1

ขอรับบริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

5 วัน / ราย

2 วัน / ราย

การขออนุญาตใช้น้ำประปา

๑ วัน / ราย

๑ วัน / ราย

 

หมายเหตุ   เวลานับเริ่มตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นางนิตยา  โพธิ์ภักดี                                            ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                    2. นายสมบูรณ์ แสนปัดชา                                    พนักงานสูบน้ำ

 

สรุปกระบวนการบริหารตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

1

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

3 วัน/ ราย

2 วัน/ ราย

2

ช่วยเหลือสาธารณภัย

-

ในทันที

3

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

-

ให้แจ้งตอบรับการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

4

การขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการ

(ที่สามารถเปิดเผยได้)

-

1 วัน/ ราย

 

หมายเหตุ   เวลานับเริ่มตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวรำไพพรรณ  ธรรมวงศ์              นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                    2. นายวีระชัย ยีรัมย์                                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 

สรุปกระบวนการบริหารตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

แนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

ที่

กระบวนการบริการ

ระยะเวลาเดิมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ

ระยะเวลาที่ปรับลด

1

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ นาที / ราย

๕ นาที / ราย

2

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑๐ นาที / ราย

๕ นาที / ราย

3

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑๐ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๕ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

4

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑๐ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

๕ นาที / ราย

(ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน)

 

หมายเหตุ   เวลานับเริ่มตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายพิทักษ์ สิทธิวงศ์                            เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 

                                                    2. นายเพชรกัมพล พรมจันทา                   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page