-ว่าง-

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


-ว่าง-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกาญจนา  แจ่มกุลเดช

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางสาวทองใส  สิทธิวงศ์

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางนารี เลิศยะโส

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางอุมาพร แย้มศรี

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นายสุราช ดำริห์

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)(ศพด.โนนกลาง)

นางดวงใจ  ดาทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (ศพด. กระทุ่มเครือ)

นางนริศราวรรณ เยินรัมย์

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (ศพด. โนนกลาง)

>

นางสาวสมบัติ ดาวเรืองรัมย์

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนสมบุรณ์)

นางดวงจันทร์ สิงห์เสนา

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศพด. โนนกลาง)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page