ประกาศ อบต. เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารสวนตำบลแคนดงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถ่ิน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page