ยุทศาสตร์และนโยบายการบริหาร

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง  ภายใต้แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (..๒๕๕๕-๒๕๕๙) เป็นการกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงจะเป็นไปในทางทิศใด  และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงใดโดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  เกษตรกรรมล้ำหน้า ชาวประชาสุขภาพดี   มีทิวทัศน์สวยงาม  เศรษฐกิจมั่นคง  ชมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ

.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอ

               ต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

.  ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

.  พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

.  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

.  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑.      มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒.      ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

๓.      ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

                ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

๔.      เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย

๕.      เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างยั่งยืน

๖.      เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน          

         ๗.      เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนนายก 0883566842

 

จำนวนผู้เข้าชม

581961
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
297
640
937
577761
2766
15189
581961

Your IP: 162.158.162.65
2023-02-06 10:45