ยุทศาสตร์และนโยบายการบริหาร

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง  ภายใต้แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (..๒๕๕๕-๒๕๕๙) เป็นการกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงจะเป็นไปในทางทิศใด  และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงใดโดยมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  เกษตรกรรมล้ำหน้า ชาวประชาสุขภาพดี   มีทิวทัศน์สวยงาม  เศรษฐกิจมั่นคง  ชมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ

.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอ

               ต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

.  ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

.  พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

.  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

.  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑.      มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒.      ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

๓.      ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

                ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

๔.      เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการประกอบอาชีพที่หลากหลาย

๕.      เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างยั่งยืน

๖.      เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน          

         ๗.      เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความร่มรื่น  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page