คำขวัญอำเภอแคนดง

              เมืองต้นแคน                แดนยางพารา

    ตระการตาบุญบั้งไฟ                 น้ำใสบาดาลดี

    สวยโสภี กุดทะเลสวน               ชวนรื่นรมย์ลำตะโคง

    เกาะมูลหลง หาดปากตาล          ประวัติศาสตร์เมืองโบราณ

 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

 

         องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรกรรมล้ำหน้า

ชาวประชาสุขภาพดี มีทิวทัศน์สวยงาม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข็มแข็ง

 

พันธกิจ

.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาช

.  ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

.  พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

.  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

.  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page