สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

                     สภาพทั่วไป

           ลักษณะที่ตั้ง

·       องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ละติจูดที่ ๒๗.๗๘ ลองติจูดที่ ๒๕.๖๗

    ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

    ทิิิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

    ทิศใต้ ติดกับพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

    ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

           เนื้อที่

·       มีเนื้อที่  ๘๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๕๓,๑๒๓  ไร่  จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน

·       จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  เต็มทั้งพื้นที่มี ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่  ๑, ,,,,,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔,๑๗,๑๘

 

 ลักษณะภูมิประเทศ

·       ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่ว ๆ ไปของตำบลแคนดง เป็นที่ราบสูงทางทิศใต้   ระดับความ สูงจากน้ำทะเลประมาณ  ๑๘๐ ฟุต และจะราบต่ำไปทางทิศเหนือ ระดับความสูงจากน้ำ ทะเลประมาณ ๑๓๐ ฟุต ทำให้พื้นที่ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเป็นลักษณะลูกคลื่น และที่ราบสูงสลับกับราบลุ่ม  

ด้านสังคม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ๑๒ หมู่บ้าน  จำนวน ๑,๗๖๕ ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด ๖,๕๒๑ คน ชาย ๓,๓๑๕ คน หญิง ๓,๒๐๖ คน ดังนี้ 

 

·       หมู่ที่          บ้านแคนดง (นอกเขตเทศบาล) จำนวน ๘๒ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๑๙๓ คน ชาย ๙๒ คน หญิง ๘๑ คน

·       หมู่ที่     ๒     บ้านยางทะเล จำนวน ๑๖๓ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๖๓๐ คน ชาย ๓๑๖ คน หญิง ๓๑๔ คน

·       หมู่ที่         บ้านนาแซง  จำนวน ๒๑๑ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๘๓๖ คน ชาย ๔๑๕ คน หญิง ๔๒๑ คน

·       หมู่ที่         บ้านหนองการะโก  จำนวน ๓๐๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๑,๐๑๐ คน  ชาย ๔๙๒ คน หญิง ๕๑๘ คน

·       หมู่ที่         บ้านหนองกระทุ่ม   จำนวน ๒๑๗ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๖๙๖ คน  ชาย ๓๓๒ คน หญิง ๓๖๔ คน

·       หมู่ที่         บ้านโนนสมบูรณ์   จำนวน ๖๔๕ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๖๔๕ คน  ชาย ๓๑๕ คน หญิง ๓๓๐ คน

·       หมู่ที่    ๑๐   บ้านโนนกลาง   จำนวน ๓๐๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๕๗๒ คน ชาย ๒๗๖ คน หญิง ๒๙๖ คน

·       หมู่ที่    ๑๒   บ้านโนนสวรรค์  จำนวน ๘๕ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๓๐๔ คน  ชาย ๑๔๕ คน หญิง ๑๕๙ คน

·       หมู่ที่    ๑๓   บ้านโคกเก่า  จำนวน ๑๑๑ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๔๓๙ คน ชาย ๒๑๘ คน หญิง ๒๑๙ คน

·       หมู่ที่    ๑๔   บ้านม่วงทะเล  จำนวน ๑๐๙ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๔๗๐ คน ชาย ๒๑๗ คน หญิง ๒๕๓ คน

·       หมู่ที่    ๑๗   บ้านหนองเครือ  จำนวน ๙๘ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๓๗๙ คน ชาย ๒๐๘ คน หญิง ๑๗๑ คน

·       หมู่ที่    ๑๘   บ้านม่วงน้อย  จำนวน ๘๗ คน จำนวนประชากร  ๓๖๑ คน ชาย๑๗๕ คน หญิง ๑๘๖ คน

 

สภาพทางทางเศรษฐกิจ

ที่ ประเภทการทำการเกษตร จำนวนครัวเรือน พื้นที่/ไร้ ผลผลิตต่อไร่/กก
ทำนาปี นาปรัง ๕๐๕ ครัวเรือน ๖,๘๘๐ ไร่ ๒,๘๐๐ กก.
สวนยางพารา ๒๗๘ ครัวเรือน ๔,๑๖๙ ไร่ ๕๐๐ กก./ไร่
ไร่อ้อย ไร่มัน ๕๖ ครัวเรือน ๒๕๖ ไร่ ๔๕,๐๐๐ กก./ไร่

สภาพทางสังคม

๑.การศึกษา

       ๑.โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ แห่ง

       - โรงเรียนบ้านหนองการะโก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ในพิื้นที่ หมู่๗ บ้านหนองการะโก มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๒๙ ครู ๑๖ คน

       - โรงเรียนบ้านยางทะเล เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่๒ บ้านยางทะเล มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๘๕ คน ครู ๑๔ คน

       - โรงเรียนบ้านโนนกลาง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านโนนกลาง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๐๕ คน ครู ๑๐ คน

       - โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๑๗ บ้านหนองเครือ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๓ คน ครู ๙ คน

     ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านโนนกลาง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๗๙ คน เป็นชาย ๓๙ คน หญิง ๔๐ คน ครู ๖ คน

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่๙ บ้านโนนสมบูรณ์ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓๒ คน เป็นชาย ๑๘ หญิง ๑๔ คน ครู ๒ คน

        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทุ่มเครือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๑๗ บ้านหนองเครือ มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๓๒ คน เป็นชาย ๑๔ คน เป็นหญิง ๑๘ คน ครู ๒ คน

 

ศาสนาสถาน วัด สำนักสงฆ์

   ประชาชนตำบลแคนดงมากกว่าร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ โดยในพื้นที่ศาสนาสถานจำนวน ๗ แห่ง ดังนี้

      ๑. วัดยางทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่๒ บ้านยางทะเล

      ๒. วัดคลองสว่างนาแซง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่๔ บ้านนาแซง

      ๓. วัดหนองการะโก ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองการะโก

      ๔. วัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกระทุ่ม

      ๕. วัดป่าโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสมบูรณ์

      ๖. วัดโนนสวรรค์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒  บ้านโนนสวรรค์

      ๗. วัดบ้านหนองเครือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านหนองเครือ

 

ด้านสาธารณะสุข

      ในพื้นที่ตำบลแคนดง มีหน่วยงานสาธารณะสุข  ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองการะโก

      

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page