คณะผู้บริหาร

 

นายวิเชียร  ดำริห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

นายสุทัศน์  ดาวเรืองรัมย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

นายมนตรี บำรุงธรรม

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายรักชาติ  ชาญกิจวรกุล

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

นายทองใบเชิญ  ประโคน

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

นางปณยา สุบินนิมิต

เลขนุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

ชื่อนายทองนา  หะสูง

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑

ชื่อ นายทวีศักดิ์  ทองสุทธิ์

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑

ชื่อ นายบัว  นวนกระโทก

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๒

ชื่อ นายพิทักษ์  ศรีลาเลิศ

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๒

ชื่อ นางรัตน์ติภรณ์  ชนะค้า

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๔

ชื่อ นายขันติ  กิ่งนอก

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๗

ชื่อ นายบุญมาก  โครตวงศ์

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๘

ชื่อ นายสำราญ  อ่อนรัมย์

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๘

ชื่อ นายบุญธรรม  วิมารเมฆ

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๙

ชื่อ นายสุขสันต์  สิงห์เสนา

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๙

ชื่อ นายประเสริฐ  ยือรัมย์

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑๐

ชื่อ นายสุริวงศ์  ดำริห์

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑๐

ชื่อ นายคำหล่า  ธะนีหงส์

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑๒

ชื่อ นายสรศักดิ์  บุญโสม

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑๓

ชื่อ นายไมล์  มาลัย

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑๔

ชื่อ นายไพวัล   โสภี

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑๔

ชื่อ นายณภัทร  เดชาธนวัฒน์

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑๗

ชื่อ นายมงคล  แย้มศรี

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑๗

ชื่อ นายบุญทัน  ยานรัมย์

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑๘

ชื่อ นายไทย   ดำริห์

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หมู่ที่ ๑๘

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

Youtube