สรุปรายงานการแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี2562

รายงานข้อมูลผู้มารับบริการมาลงทะเบียนงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ประจำปีงบประมาณ 2562

สถิติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า งานสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ประจำปีงบประมาณ 2561 

สถิติผู้มาขอรับบริการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ประจำปีงบประมาณ 2561

สถิติผู้มาขอรับบริการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง  ประจำปีงบประมาณ 2561 

จำนวนผู้รับบริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722