สถานที่จัดจำหน่าย

 65 ม.2 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150

 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาแซง โดย : คุณอ่อนศรี ยินรัมย์

83 หมู่ 4 บ้านนาแซง ตำบลแคนดง กิ่งอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

 

 

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านม่วงทะเล โดย: นางพุฒ  หาญชนะ

บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 14 บ้านม่วงทะเล ตำบลแคนดง กิ่งอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่ม 20 คน

การจัดการ

เดิมการทอผ้าไหมนั้นเป็นกิจกรรมหรืออาชีพเสริมอย่างหนึ่งของกลุ่มแม่บ้าน บ้านม่วงทะเลอยู่แล้ว ปี 2543ได้มีการรวมกลุ่มกันทอผ้าไหมโดยมีแนวคิดว่าถ้ามีการทอผ้าไหมในลักษณะการรวมกันจะช่วยกันในเรื่องของเงินทุนและช่วยกันหาตลาดในการจำหน่ายผลิตถัณฑ์อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องการทอผ้าไหมด้วย

 

สภาพพื้นที่

สมาชิกกลุ่มอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน คือหมู่ที่ 14 บ้านม่วงทะเล 

ชุมชน

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มได้ลงทุนเริ่มต้นคนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 20,000 บาทเพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทอผ้าไหม ผลผลิตนำไปขายทั้งในและนอกชุมชน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้าไหม

 

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป

บทบาท สมอ. ตามโครงการ

บทบาท สมอ. ตามโครงการ

1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว

3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ

6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย

วัตถุประสงค์

1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล

2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง

4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

062099
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
171
693
60232
213
5062
62099

Your IP: 162.158.167.141
2020-04-02 03:48