1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

                   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้      (Right to know) ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีที่กำหนด และกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไป เพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น            

                   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเพื่อสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการเองได้ ในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า  เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกำหนดให้เป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ดังนั้น หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่าราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงเป็นราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

    1. การพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

        (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

        (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

        (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

        (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

        (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

            ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว

             ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร

          มาตรา 8 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7 (4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร  

       2. การจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู (มาตรา 9) ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

           (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

           (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  7 (4)

           (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

           (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

           (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง

           (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

           (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

           (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

           ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา  14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น

           บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้  ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึง ถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

          มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 7 และมาตรา 9 ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอย่างอื่น

3. การจัดหาให้ตามคำขอเฉพาะราย (มาตรา 11)   นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้น ให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ ผู้นั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

          ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย  หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้

          ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง  ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด  แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้

          บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว

          ให้นำความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม

        มาตรา 12 ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 11  แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้นหรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคำขอให้คำแนะนำ เพื่อไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า

        ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้รับคำขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคำขอเป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น และได้ระบุห้ามการเปิดเผยไว้ตามระเบียบที่กำหนดตามมาตรา  16 ให้ส่งคำขอนั้นให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทำข้อมูลข่าวสารนั้นพิจารณาเพื่อมีคำสั่งต่อไป

 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของ ประชาชนในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ ราชการตามอำนาจหน้าที่

และภารกิจของหน่วยงานฯ นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้สิทธิในการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ซึ่งการให้

บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง กระบวนการที่ช่วย สนับสนุนผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตามมาตรา ๙ แห่งพระ

ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กอปร กับได้มีประกาศคณะ

กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ข่าวสารและให้บริการว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการมีภารกิจในการให้ คำแนะนำให้คำปรึกษาที่เป็น

ประโยชน์   โดยประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

อีกทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย   

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เป็นหน่วยงานที่ต้องการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้มีสิทธิ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐจึงได้มีประกาศให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้น   ใน

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2552 โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ให้บริการที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

  เลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ตำบลแคนดง  อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31150  และได้จัดทำคู่มือกระบวนการ

บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป็นแนวทาง ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอน

ในการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ สามารถให้

บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี มาตรฐาน มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสร้างความ

พึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ

 ๒.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแคนดง เกณฑ์ข้อกำหนด รายละเอียดมาตรฐานของงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์การ ปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

๒.๓ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน

 

คู่มือฉบับนี้ใช้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และครอบคลุมถึงสาระสำคัญตามข้อกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับบริการ รวมถึงแบบฟอร์มในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

 

 ข้อมูลข่าวสารหมายความว่าสื่อที่มีความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ สิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ

ความหมายนั้น จะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้ทำไว้ในรูปของ

เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก

โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทำ ให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

ข้อมูลข่าวสารของราชการหมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของ

หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของ รัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐคือ มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขงหน่วยงานภาครัฐใน

ด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดาเนินการที่สา มา รถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งใน

เชิงข้อมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ บุคคล เช่น การศึกษา

ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ ทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลข

หมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของ

คน หรือรูปถ่าย และให้ความร่วมถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ ผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย ข้อมูล

ข่าวสารที่อยู่ในความ ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐย่อม จำกัดเฉพาะที่หน่วยงานของรัฐ

ครอบครอง หรือควบคุมไว้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เท่านั้น รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่ เจ้า

หน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ด้วย

 

๑ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ดังนี้

๑.๑ จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง สำหรับให้ บริการข้อมูล

ข่าวสารตามมาตรา ๙ เพื่อประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้ โดยสะดวก

๑.๒ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ

๑.๓ มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะไว้ตั้งแต่บริเวณอาคาร และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

๑.๔ มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

๑.๕ จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐       ตามาตรา ๗

พร้อมจัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ

๑.๖ บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็น ระบบ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ

๒. จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ พร้อม

จัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ

๓. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เก็บสถิติข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการรักษามาตรฐานระยะ

เวลาการให้บริการ

. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่างสารให้แก่บุคลากร ทราบ เช่น จัดอบรม

สัมมนา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้และ รับบริการ ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ บรรยายให้ความรู้ ผู้เข้าเยี่ยมชมสำรวจความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  สำรวจความพึงพอใจ ในการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแคนดง

๕. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่ผู้บริหารลงนาม แล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง (http://Khandong.go.th/) จัดทำสรุปการจัดซื้อจัด จ้าง เป็นรายเดือนและ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง (http://Khandong.go.th/)

 

. ข้อมูลข่าวสารที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง รวบรวมขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ และมีสิทธิตรวจสอบดู ได้ตามมาตรา ๙ ประกอบด้วย

๑.๑ คำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด

๑.๒ ผลการพิจารณาที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด

          ๑.๓ นโยบายรัฐบาลและนโยบายต่างๆ ของผู้บริหาร ที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

๑.๔ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด

๑.๕ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยงกับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด

๑.๖ ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิระเบียบ คำสั่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด

๑.๗ สัญญาสัมปทาน สัญญาว่าจ้าง สัญญาร่วมทุน

๑.๘ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด

๑.๙ เอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงาน ข้อเท็จจริงวิทยานิพนธ์ฯ ที่มีข้อมูล

เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด

๑.๑๐ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๑.๑๑ คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

          ๑.๑๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

๑.๑๓ ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

๑.๑๔ ข่าวเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ที่จัดทาโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เช่น

จดหมายข่าว รายงานการปฏิบัติราชการประจำปี

๑.๑๕ ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑๖ อื่นๆ แล้วแต่ผู้ตรวจสอบหรือร้องขอสอบถาม (ถ้ามี) มาตรา ๑๑

. นำระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารดาเนินการ ๒ ระบบ คือ

๒.๑ ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเอกสาร (แฟ้มข้อมูลข่าวสาร) ได้คัดแยกข้อมูลที่หน่วยงาน

ต้องจัดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูตามมาตรา ๙ ไว้บริการ โดย จัดทาดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ในรหัสแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสาร ๔

๒.๒ ระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นำระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีระบบการ

จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาเพื่อรองรับข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้แก่

๒.๒.๑ ระบบราชการกิจจานุเบกษา (กฎหมายเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงและหน่วยงาน

ในสังกัด)

๒.๒.๒ ระบบมติคณะรัฐมนตรี

๒.๒.๓ ระบบคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ

๒.๒.๔ ระบบข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

๒.๒.๕ ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒.๖ ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง (มีข้อมูลขึ้นระบบ

ประกอบด้วย การประกวดราคาและสอบราคาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายงานทางวิชาการ ระบบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง โครงการ/แผนงานของ หน่วยงาน สถานที่

ติดต่องานเว็บไซต์ฯ เป็นต้น)

๒.๒.๗ ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

๑. ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารลงชื่อในสมุดทะเบียน

๒. ผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจดูค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง หรือจะขอเจ้าหน้าที่

ประจำศูนย์ช่วยแนะนำค้นหาให้ก็ได้

. หากผู้มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารประสงค์จะได้สำเนาหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารที่มี คำรับรองความถูก

ต้องให้ยื่นคาร้องตามแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง  กำหนดหรือเขียน ขึ้นเองโดยระบุ

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร

. หากข้อมูลข่าวสารที่ประสงค์จะขอไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดู เจ้าหน้าที่

ประจาศูนย์จะส่งคำขอไปให้หน่วยงานที่ครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น พิจารณาดำเนินการต่อไป

. กำหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสาร

๕.๑ การให้บริการสาเนาข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ราชการกำหนดระยะเวลา

ภายในวันทาการที่มีคำขอนั้น

๕.๒ การให้บริการสาเนาข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่พร้อมจะให้ได้กำหนด ระยะเวลาภายในวันทำการที่ขอ

หรือโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๕ วัน

๕.๓ ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจานวนมากหรือไม่สามารถรวบรวมสำเนา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงจะแจ้งให้ผู้ขอทราบ ภายใน ๑๕ วัน ว่าจะให้ มารับข้อมูลข่าวสารได้ใน

วันที่เท่าใด

 

คำอธิบายแผนผังขั้นตอน

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

 

1. แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากดัชนีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้จัดทำเตรียมไว้เพื่อสืบค้นหาข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการ

2. ช่วยเหลือ ในการให้คำแนะนำและค้นหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน

3. หากมีการจัดแยกข้อมูลข่าวสารที่มีไว้บริการประชาชนตรวจค้น จะต้องเก็บไว้ต่างหากและต้องให้คำแนะนำกับประชาชนว่าจะต้องไปติดต่อตรวจดูข้อมูลข่าวสารใด ณ ที่ใด อย่างไร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นหลัก

4.  ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวมาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิขอดูบัตรประจำตัวของผู้ที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าจะเป็นคนต่างด้าว ถ้าเป็นคนต่างด้าวจะไม่ให้บริการก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่จะขอให้ประชาชนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนโดยพร่ำเพรื่อ หรือโดยไม่มีเหตุสงสัยไม่ได้ เพราะเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเกินควร

*5.  เมื่อประชาชนขอถ่ายสำเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจ้าหน้าที่จะดำเนินการถ่ายสำเนาให้โดยคิดค่าธรรมเนียม เช่น ขนาดกระดาษ A4 หน้าละไม่เกิน 1 บาท ขนาดกระดาษ F4 หน้าละไม่เกิน 1.50 บาท เป็นต้น 

*6.  หากประชาชนต้องการให้รับรองสำเนาถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะคิดค่าธรรมเนียมอัตรารับรองละไม่เกิน 5 บาท 

อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วย

 

หมายเหตุ

*  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

                                           ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

*********************

วัตถุประสงค์  :  แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับการให้บริการของทางราชการ

การแสดงความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

1.  วันที่มารับบริการ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ...................

2.  เพศ           ชาย                หญิง

   อาชีพ          ข้าราชการ      พนักงานรัฐวิสาหกิจ      ลูกจ้างภาครัฐ           อื่นๆ (ระบุ)......................................

3. ข้อมูลที่ท่านต้องการมีให้ท่านหรือไม่                                                                                                                    มี                  มีแต่ไม่ครบ             ไม่มี   

                      เจ้าหน้าที่รับจะจัดหาให้ภายหลัง 

                      เจ้าหน้าที่ได้แนะนำแหล่งข้อมูลที่ต้องติดต่อโดยตรงหรือเพิ่มเติม

4.  ความถูกต้อง/ทันสมัยของข้อมูล

                     ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ

                      ไม่ถูกต้อง  และไม่เป็นปัจจุบัน

                      อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................

5.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารมีความพร้อมและสะดวกมากน้อยเพียงใด

                      มาก                    ปานกลาง                  น้อย  เนื่องจาก ...............................................

6.  ท่านได้รับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากน้อยเพียงใด                   

            6.1 สถานที่

                               มาก         ปานกลาง         น้อย  เนื่องจาก................................................

            6.2 การให้บริการข้อมูล

                                มาก         ปานกลาง        น้อย  เนื่องจาก ...............................................

            6.3 เจ้าหน้าที่

                                มาก           ปานกลาง         น้อย  เนื่องจาก ...............................................

 

7. ข้อมูลที่ท่านต้องการเพิ่มเติม คือ...............................................................................................................................................................

8.  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ    ................................................................................................................................................................  

                                                   ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น
                                               ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด

เกี่ยวกับหน่วยงาน